Mount Gordon, Wapta Icefields - 15 April 2012 - evilmoose